List Otwarty

LIST OTWARTY

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE

FIRM INSTALACYJNYCH I SERWISOWYCH

 

 

          Pragniemy poinformować, iż z początkiem 2018 roku swoją działalność rozpoczęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych. W skrócie OSFIS.

Jest to pierwsze Stowarzyszenie powołane w celu reprezentowania szeroko rozumianych interesów firm instalacyjnych i serwisowych.  Nasze działania ukierunkowane są zarówno na obszary leżące wewnątrz samej branży jak i na otoczenie zewnętrzne.

Jednym z naszych celów statutowych jest usystematyzowanie oraz znormalizowanie minimalnych  standardów usług oraz certyfikacji.

Działania te zmierzają do izolowania i wykluczenia z rynku osób i firm świadczących usługi bez odpowiednich kwalifikacji, sprzętu, uprawnień.

Mamy świadomość, że usługi o niskiej jakości, wykonywane niezgodnie ze sztuką, są przyczyną wielu awarii, a w konsekwencji szkód na majątkach klientów. To zapewne pociąga za sobą znaczne koszty związane z likwidacją tych szkód.

Uważamy, że w obopólnym interesie zarówno środowiska branży instalacyjnej jak i firm i towarzystw ubezpieczeniowych będzie współpraca, która w pierwszej kolejności pozwoli określić sposoby i możliwości weryfikowania i certyfikowania firm, a docelowo umożliwi wprowadzenie niezbędnych regulacji i wytycznych w ubezpieczeniach majątkowych oraz OC firm.

Podobna współpraca pomiędzy środowiskami branżowymi a ubezpieczycielami ma miejsce na innych rynkach krajów  europejskich, a także w innych branżach na rynku Polski.

 Korzyści

  1. Ograniczenie szarej strefy, usług bez kwalifikacji.
  2. Podniesienie jakości usług.
  3. Ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

W związku z powyższym, zapraszamy do podjęcia wspólnych starań zmierzających do wprowadzenia w życie niezbędnych regulacji.

W tym celu proponujemy powołanie zespołów roboczych, które będą reprezentować interesy swojego środowiska tj; Wykonawcy, Producenci, Ubezpieczyciele.

To niezbędny i nieunikniony krok do tego by nastąpiła profesjonalizacja usług instalacyjnych i serwisowych w Polsce. Głęboko wierzymy, że będziecie Państwo tym zainteresowani, dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Firm Instalacyjnych i Serwisowych                                                                                                            

 

Zapraszamy do kontaktu Kliknij tutaj