Regulamin Letniej Rywalizacji Hydraulików

II EDYCJA

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem II Letniej Rywalizacji Hydraulików jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych z siedzibą w Chodzież przy ulicy Zwycięstwa 23.

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Rywalizacja trwać będzie od 23.06. – 31.08.2019 roku.
 2. Rywalizacja rozgrywać się będzie w miejscu przebywania Uczestnika.

III. UCZESTNICY

 1. W Rywalizacji udział wziąć mogą osoby zawodowo związane z branżą instalacyjno – serwisową.
 2. Składając deklarację udziału w Rywalizacji Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Rywalizacji oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

IV. ZGŁOSZENIA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Rywalizacji jest dokonanie rejestracji u jednego z przedstawicieli Organizatora – Artura Mielko.
 2. Zapisy do Rywalizacji zaczynają się od 15.06.2019 i kończą się 21 dni po jej rozpoczęciu, tzn. 10.07.2019.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, co do którego istnieje podejrzenie, że zostało wykonane niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.

V. PRZEBIEG RYWALIZACJI

 1. Rywalizacja odbywać się będzie w dwóch kategoriach sportowych:
 • Bieg
 • Jazda na rowerze
 1. Rywalizacja polega na zdobyciu jak największej ilości kilometrów dla każdej kategorii zarejestrowanych w aplikacji ENDOMONDO.
 2. Wszystkie treningi muszą być rejestrowane przez GPS.
 3. Treningi dodawane ręcznie nie będą akceptowane i zaliczane do wyniku Uczestnika.
 4. Aktywności Uczestników muszą być widoczne dla wszystkich Uczestników Rywalizacji.
 5. Na 14 dni przed zakończeniem Rywalizacji wszystkie aktywności muszą być dodawane do aplikacji na bieżąco, jeszcze tego samego dnia.

 

VI. NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Nagrody dla Uczestników zostaną określone w trakcie trwania Rywalizacji.
 2. Ogłoszenie wyników Rywalizacji oraz wręczenie nagród zostanie zorganizowane najpóźniej w ciągu 14 dni od jej zakończenia.
 3. Wyniki Rywalizacji zostaną podane na stronie internetowej osfis.pl

VII. OPŁATY

 1. Opłata startowa za udział w Rywalizacji jest dobrowolna i występuje w dwóch wariantach

WARIANT A

– 50 zł to pakiet z medalem i dyplomem

WARIANT B

– 100 zł to pakiet z medalem, dyplomem i koszulką startową

 1. W Rywalizacji można wziąć udział bez opłaty startowej.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 3. Opłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia OSFIS, którego numer Uczestnik otrzyma w osobnej wiadomości.

5. Po dokonaniu płatności Uczestnik otrzyma koszulkę     startową, medal wraz z dyplomem zostanie wręczony po zakończeniu Rywalizacji.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych z siedzibą w Chodzieży, ul. Zwycięstwa 23 (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Rywalizacji. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Rywalizacji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenie OSFIS, ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież, w celu zamieszczania wyników z Rywalizacji oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Stowarzyszenie OSFIS, ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem Rywalizacji, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Uczestnikom Rywalizacji realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Uczestnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Uczestnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie Regulaminu Rywalizacji).
 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności nie są zapisywane przez Administratora.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej OSFIS.
 2. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.