Walne Zebranie Członków OSFIS

14 września 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych. Zgodnie ze statutem, wobec braku obecności co najmniej połowy delegatów w pierwszym terminie, Zebranie rozpoczęto w drugim terminie o godzinie 12:00.

Głównym celem zebrania był wybór nowych władz Stowarzyszenia, a także dyskusja nad bieżącą działalnością, w szczególności nad projektem edukacyjnym „Hydraulik – zawód wielu możliwości” oraz planami utworzenia filii organizacyjnych.

 

 

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych członków przez Prezesa Pawła Kaczmarka. Wśród obecnych na zebraniu byli również przedstawiciele Członków Wspierających – Mirosław Lewicki z firmy Galmet,  Bartosz Król z firmy Venma, Jakub Wroński z firmy Kotłospaw oraz Leszek Mazurkiewicz z Thermagen.

Po wyborze Przewodniczącego Zebrania w osobie Macieja Trzmielewskiego, sprawdzeniu obecności i kworum, przyjęto również jednogłośnie plan obrad. Ważnym formalnym elementem było stwierdzenie przez Przewodniczącego prawomocności Zebrania

Następnie głos zabrał Prezes OSFIS, by w przygotowanej na tę okazję prezentacji przedstawić informacje na temat dotychczasowej działalności i podsumować zrealizowane projekty. Dużo miejsca poświęcił również projektowi edukacyjnemu, którego OSFIS jest koordynatorem i zarazem jednym z wiodących realizatorów. Inicjatywa opracowania kompleksowego projektu, którego współorganizatorami byliby wszyscy uczestnicy branży,  zrodziła się na targach Grupy SBS podczas rozmowy z Robertem Przywitowskim z firmy BISAN. Najlepszą formą kontynuacji współpracy na rzecz projektu byłoby powołanie do Zarządu Stowarzyszenia osoby Roberta Przywitowskiego, a tym samym zwiększenie jego składu do pięciu osób. Prezes przedstawił więc projekt stosownej uchwały, którą jednogłośnie przyjęto.

Część związana z pracami nad uchwałami obejmowała następujące postanowienia: udzielnie absolutorium Zarządowi, jego odwołanie, odwołanie Komisji Rewizyjnej, poszerzenie składu Zarządu o członka ds. projektu edukacyjnego, utworzenie czterech Filii Organizacyjnych.

Zanim Przewodniczący zarządził wybory, dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Piotr Felux, Krzysztof Pulit, Artur Paliwoda. Następnie był czas na zgłaszanie kandydatur. Wybory rozpoczęto od głosowania na prezesa Zarządu OSFIS, którym jednogłośnie wybrano ponownie Pawła Kaczmarka. Następnie wybrano pozostałych Członków, ostatecznie ustalając następujący skład: Artur Mielko, Robert Przywitowski, Maciej Trzmielewski, Jacek Piskuła.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Rafała Krupińskiego, Piotra Feluxa i Artura Paliwodę.

 

Uchwała o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej ukonstytuowała nowe władze.

Na zakończenie podjęto dyskusję na temat rozpoczętych i trwających projektów, a także dalszych planach rozwoju OSFIS, w których kluczową rolę odegrają powołane do życia Filie. Dyskusję podtrzymali zebrani członkowie, zadając pytania i angażując się w omówienie przyszłości Stowarzyszenia.

Na tym zebranie zakończono.

Dziękujemy wszystkim za wspólną merytoryczną wymianę zdań i koleżeńską atmosferę.